RSS
A A A
SmodBIP

Status Prawny

STATUS PRAWNY

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ślęzakach jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Aktu założycielskiego:
 • Uchwała Rady Miejskiej nr VII/45/99 z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum,
 • Uchwała Rady Miejskiej nr VII/48/99 z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej z ośmioletniej na sześcioletnią,
 •  Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/41/2003 z dnia 26 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole,
 • Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/203/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole,
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 56, poz. 557 z 1997 roku ze zmianami),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Zarządzeń Kuratora,
 •  Zarządzeń Dyrektora Zespołu,
 • Planu pracy zespołu,
 • Wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
 • Programu wychowawczego zespołu,
 • Programu profilaktycznego zespołu,
 • Planu pracy Samorządów Uczniowskich,
 • Regulaminów:
 • Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej,
 • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
 • Regulaminu Rady Rodziców,
 • Regulaminu biblioteki szkolnej,
 • Regulaminu świetlicy szkolnej.

Organem prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach jest Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

Na czele zespołu stoi Dyrektor.


ORGANY SZKOŁY

Organami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślęzakach są:

 • Dyrektor Zespołu,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Zespołu,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski.

     Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.
     W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych decyzjach organizuje się wspólne zebrania, apele szkolne, wywiesza się ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.


DYREKTOR:

 • kieruje zespołem,
 • jest jego przedstawicielem na zewnątrz,
 • przełożonym wszystkich pracowników zespołu,
 • przewodniczącym rady pedagogicznej,
 • sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w zespole.

RADA PEDAGOGICZNA:

 • zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
 • podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w zespole.

RADA ZESPOŁU:

 • uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych zespołu,
 • bierze udział w ustalaniu statutu zespołu,
 • przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego,
 • może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad zespołem z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności zespołu, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w zespole,
 • opiniuje plan pracy zespołu.

RADA RODZICÓW:

 • stanowi reprezentację rodziców uczniów zespołu,
 • może występować do rady pedagogicznej i dyrektora zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw zespołu,
 • może wspierać działalność statutową zespołu gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI:

 • tworzą go uczniowie zespołu.

REJESTRY I EWIDENCJE SZKOŁY

 1. Rejestr pracowników.
 2. Ewidencja akt osobowych.
 3. Księga ewidencji dzieci.
 4. Księga uczniów.
 5. Księga absolwentów.
 6. Ewidencja dokumentacji zespołu.
 7. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych.
 8. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia zespołu.
 9. Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
 10. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej.
 11. Księga inwentarzowa.
 12. Księga zastępstw.
 13. Rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczycieli.
 14. Rejestr wydanych kart rowerowych.
 15. Rejestr wydanych legitymacji zespołu.
 16. Rejestr delegacji.
 17. Dziennik korespondencyjny.

    Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie zespołu.Opublikował: Beata Szewc
Publikacja dnia: 07.11.2016
Podpisał: Sławomir Kaptur
Dokument z dnia: 13.01.2010
Dokument oglądany razy: 2 474